164 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Electric field lines

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්