164 хайлтын үр дүн Electric field lines-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд