175 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Critical angle; Total Internal Refection; TIR; Refraction; Fibre optics

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්