175 хайлтын үр дүн Critical angle; Total Internal Refection; TIR; Refraction; Fibre optics-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд