Uzbek (Үзбек)

- Java Atomic Interactions Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Действие по балансированию (HTML5) Download Run now
- Java Действие по балансированию Download Run now
Атом Байгуулах Java Build an Atom Download Run now
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Java Orzudagi elektr maydon Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Java Energiya shakllari va o'zgarishlar Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java Суюклик Босим ва Оким Download Run now
Геометр оптик Flash Geometrik optika Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Давс ба Уусмал Java Tuzlar va eruvchanlik Download Run now
- Java States of Matter Download Run now
- Java States of Matter: Basics Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Босим остида (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java Босим остида Download Run now

Үзбек загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.