svenska (Швед)

Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) HTML Syra-Bas-lösningar (HTML5) Download Run now
- Java Syra-Bas-lösningar Download Run now
Альфа Задрал Java Alfa-sönderfall Download Run now
Талбай байгуулагч (HTML5) HTML Bygg area (HTML5) Download Run now
Талбайн загварын Алгебр (HTML5) HTML Areamodellen och algebra (HTML5) Download Run now
Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) HTML Areamodellen och decimaltal (HTML5) Download Run now
Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) HTML Areamodellen -Introduktion (HTML5) Download Run now
Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) HTML Areamodellen - Multiplikation (HTML5) Download Run now
Арифметик (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Matteräkning Download Run now
- Java Atom interaktion Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Balansakt (HTML5) Download Run now
- Java Balansakt Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML Balansera reaktionsformler (HTML5) Download Run now
- Java Balansera kemiska formler Download Run now
Сав ба Энерги Java Ballonger & bärkraft Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) HTML Ballonger och statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик Java Ballonger och statisk elektricitet Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java Batteri-Resistorkrets Download Run now
батарейн хүчдэл Java Batterispänning Download Run now
Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) HTML Beers lag laboration (HTML5) Download Run now
- Java Beers lag laboration Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML Ljusets brytning (HTML5) Download Run now
Гэрлийн Хугарал Java Böja ljus Download Run now
Бетта Задрал Java Beta-sönderfall Download Run now
Хар биеийн Спектор Flash Svartkroppsspektrum Download Run now
Бутархайг Бүтээх (HTML5) HTML Bygg ett bråk! (HTML5) Download Run now
Бутархай тоо үүсгэх Java Bygg ett bråk Download Run now
Молекул байгуулах Java Bygg en molekyl Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Bygg en atom (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java Bygg en atom Download Run now
Архимедийн хүч Flash Flytkraft Download Run now
Графикийн тооцоолол Flash Grafräknare Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java Kapacitanslabb Download Run now
Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) HTML Kapacitanslabb: Grunder (HTML5) Download Run now
Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) HTML Laddningar och fält (HTML5) Download Run now
Цэнэгүүд ба Орон Flash Laddningar och Fält Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Circuit Construction Kit (AC+DC) Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML Konstruera kretsar (Likström) (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) HTML Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Мөргөлдөөний Лаб Flash Kollisionslabb Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Färgseende (HTML5) Download Run now
Өнгө Харах Java Färgseende Download Run now
Концентрац (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
- Java Koncentration Download Run now
Дамжуулалт Java Konduktivitet(ledningsförmåga) Download Run now
Кулоны Хууль (HTML5) HTML Coulombs lag (HTML5) Download Run now
Нягт Flash Densitet Download Run now
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Java Neonljus & andra urladdningslampor Download Run now
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Java Electric Field of Dreams Download Run now
Electric Field Hockey Java Elektrisktfält-hockey Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) HTML Energi former och övergångar (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Java Energi former och övergångar Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Skatepark för energi Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Energiomvandling : Grunder (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) HTML Utforska likheter! (HTML5) Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) HTML Utforska likheter: Grunder (HTML5) Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) HTML Utforska likheter: Två variabler (HTML5) Download Run now
Графикийн Томьёо Flash Grafritare Ekvationer x2 Download Run now
Тооцоолол Flash Uppskattning Download Run now
Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) HTML Arbeta med Uttryck (HTML5) Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java Faradays labb om elektromagnetism Download Run now
Фарадейн хууль (HTML5) HTML Faradays lag (HTML5) Download Run now
- Flash Faradays lag Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java Tryck och flöde Download Run now
1 Шулууны дагуух Хүч Java Krafter i 1 dimension Download Run now
Хүч ба хөдөлгөөн Java Kraft och rörelse Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML Kraft och rörelse: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Kraft och rörelse: Grunder Download Run now
Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) HTML Räkna med Bråk! (HTML5) Download Run now
Бутархайг Харгалзуул Java Para ihop bråk Download Run now
Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) HTML Bråk: Likheter (HTML5) Download Run now
Бутархай: Тайлбар (HTML5) HTML Bråk: Intro (HTML5) Download Run now
Бутархайнууд Дотор Java Bråk intro Download Run now
Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) HTML Bråk: Blandad form (HTML5) Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
үрэлт Flash Friktion Download Run now
Үйлдэл бүтээгч (HTML5) HTML Funktionsmaskin (HTML5) Download Run now
Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) HTML Skapa funktioner: grunder (HTML5) Download Run now
Хийтэй Танилц (HTML5) HTML Introduktion Gaser (HTML5) Download Run now
Хийн Шинж (HTML5) HTML Gasers egenskaper (HTML5) Download Run now
Хийн Шинж чанар Java Egenskaper för gas Download Run now
Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) HTML Genuttryck - grunder (HTML5) Download Run now
- Java Genuttryck - grunder Download Run now
Үүсгүүр Java Generator Download Run now
Геометр оптик Flash Geometrisk optik Download Run now
Шулууны График (HTML5) HTML Räta linjens ekvation 2 (HTML5) Download Run now
- Java Räta linjens ekvation Download Run now
Квадрат Функцын График (HTML5) HTML Plotta Andragradsekvationer (HTML5) Download Run now
Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) HTML Räta linjens ekvation 1 (HTML5) Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Gravitation och banor (HTML5) Download Run now
Таталцал ба Орбит Java Gravitation och banor Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Gravitationskraftslabb (HTML5) Download Run now
- Java Gravitationskraftslabb Download Run now
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Java Växthuseffekten Download Run now
Гукийн хууль (HTML5) HTML Hookes lag (HTML5) Download Run now
Устөрөгчийн Атомын Загвар Java Model av Väteatomen Download Run now
Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) HTML Isotoper och atommassa (HTML5) Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Жон Травольт (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Java Nyckelpigerace 2D Download Run now
Саранд Газардагч Flash Månlandare Download Run now
Соронзон ба Луужин Java Magnet och kompass Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java Magneter och elektromagneter Download Run now
Арвыг Үүсгэх (HTML5) HTML Skapa en tia (HTML5) Download Run now
Масс ба Пүрш (HTML5) HTML Vikter och fjädrar (HTML5) Download Run now
Масс ба пүрш Flash Massa & fjäder Download Run now
Төөрөх Тоглоом Java Labyrintspel Download Run now
Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Java Membrankanaler Download Run now
Микро долгион Java Mikrovågor Download Run now
Молийн хэмжээ (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molaritet Download Run now
Молекулын Туйлшрал (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylpolaritet Download Run now
Молекул ба Гэрэл  (HTML5) HTML Molekyler och ljus (HTML5) Download Run now
- Java Molekyler och ljus Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
- Java Molekylformer Download Run now
Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) HTML Molekylformer: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Molekylform: Grundläggande Download Run now
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Java Rörelse i 2D Download Run now
Явж буй Хүн Java The Moving Man Download Run now
Хялбаршуулсан MRI Java Förenklad MRI(MRT) Download Run now
Миний Нарын Систем Flash Mitt solsystem Download Run now
Байгалийн Селекци Java Naturligt urval Download Run now
Нейрон (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java Kärnfission Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML Ohms lag (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Ohms lag Download Run now
Квант Оптикийн хяналт Java Optisk kvantkontroll Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML Pendellabb (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendellab Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
- Java pH-skala Download Run now
pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) HTML pH-skala: Grunder (HTML5) Download Run now
Тектоник Хавтан Java Plattektonik Download Run now
Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) HTML Plinko-sannolikhet (HTML5) Download Run now
- Flash Plinko sannolikhet Download Run now
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) HTML Kastparabel (HTML5) Download Run now
- Flash Projektilbana Download Run now
Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) HTML Lek med proportioner! (HTML5) Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java Radioaktivt dateringsspel Download Run now
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Java Radiovågor & Elektromagnetiska fält Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Kraft och rörelse Download Run now
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) HTML Reaktanter, produkter och rester (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanter, produkter och rester Download Run now
Урвал ба Тооцоо Java Reaktioner & reaktionshastigheter Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML Resistans i en ledare (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistans i en ledare Download Run now
Ресонанс Flash Resonans Download Run now
Эргэх Урвал Java Reversibel reaktion Download Run now
Цохны Хувьсгал Java Roterande nyckelpiga Download Run now
Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML Rutherfordspridning (HTML5) Download Run now
- Java Rutherfordspridning Download Run now
- Java Självgående partikelmodell Download Run now
Хагас дамжуулагч Java Halvledare Download Run now
Хэлхээний Дохио Java Signalkrets Download Run now
Давс ба Уусмал Java Salter & Löslighet Download Run now
Дуу Java Ljud Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML Aggregationstillstånd (HTML5) Download Run now
- Java Materiens tillstånd Download Run now
Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) HTML Materiens tillstånd: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java States of Matter: Basics Download Run now
Сахар ба Давсны Уусмал Java Socker- och saltlösningar Download Run now
Налуу Java Rampen Download Run now
Хүчний Момент Java Vridmoment Download Run now
Жон Травольт Java John Travoltage Download Run now
Тригно Аян (HTML5) HTML Trig Tour (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Under tryck (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java Under tryck Download Run now
Нэгжийн харьцаа (HTML5) HTML Enhetspris (HTML5) Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash Vektoraddition Download Run now
Долгионы Интерференц (HTML5) HTML Våginterferens (HTML5) Download Run now
Долгионы интерференци Java Våginterferens Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Vågor på ett rep (HTML5) Download Run now
- Flash Vågor på ett rep Download Run now

Швед загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.