svenska (Swedish)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML Syra-Bas-lösningar (HTML5) Download Run now
Disolucións Ácido-Base Java Syra-Bas-lösningar Download Run now
Decaemento Alfa Java Alfa-sönderfall Download Run now
- HTML Bygg area (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen och algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen och decimaltal (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen -Introduktion (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen - Multiplikation (HTML5) Download Run now
- HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Matteräkning Download Run now
Interaccións atómicas Java Atom interaktion Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Balansakt (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java Balansakt Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML Balansera reaktionsformler (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas Java Balansera kemiska formler Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Ballonger & bärkraft Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Ballonger och statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Ballonger och statisk elektricitet Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java Batteri-Resistorkrets Download Run now
Battery Voltage Java Batterispänning Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML Beers lag laboration (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Beers lag laboration Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Ljusets brytning (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java Böja ljus Download Run now
Decaemento Beta Java Beta-sönderfall Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash Svartkroppsspektrum Download Run now
- HTML Bygg ett bråk! (HTML5) Download Run now
- Java Bygg ett bråk Download Run now
Constrúe unha molécula Java Bygg en molekyl Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML Bygg en atom (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java Bygg en atom Download Run now
Flotabilidade Flash Flytkraft Download Run now
- Flash Grafräknare Download Run now
Condensador Lab Java Kapacitanslabb Download Run now
- HTML Kapacitanslabb: Grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Laddningar och fält (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Laddningar och Fält Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java Circuit Construction Kit (AC+DC) Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
- HTML Konstruera kretsar (Likström) (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
- HTML Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Colisión Lab Flash Kollisionslabb Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Färgseende (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Färgseende Download Run now
- HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Concentración Java Koncentration Download Run now
Conductividade Java Konduktivitet(ledningsförmåga) Download Run now
- HTML Coulombs lag (HTML5) Download Run now
Densidade Flash Densitet Download Run now
Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Java Neonljus & andra urladdningslampor Download Run now
- Java Electric Field of Dreams Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Elektrisktfält-hockey Download Run now
- HTML Energi former och övergångar (HTML5) Download Run now
- Java Energi former och övergångar Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java Skatepark för energi Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML Energiomvandling : Grunder (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Utforska likheter! (HTML5) Download Run now
- HTML Utforska likheter: Grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Utforska likheter: Två variabler (HTML5) Download Run now
- Flash Grafritare Ekvationer x2 Download Run now
- Flash Uppskattning Download Run now
- HTML Arbeta med Uttryck (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Faradays labb om elektromagnetism Download Run now
- HTML Faradays lag (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Faradays lag Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Tryck och flöde Download Run now
Forzas en 1 Dimensión Java Krafter i 1 dimension Download Run now
Forzas e movemento Java Kraft och rörelse Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML Kraft och rörelse: Grunder (HTML5) Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java Kraft och rörelse: Grunder Download Run now
- HTML Räkna med Bråk! (HTML5) Download Run now
- Java Para ihop bråk Download Run now
- HTML Bråk: Likheter (HTML5) Download Run now
- HTML Bråk: Intro (HTML5) Download Run now
- Java Bråk intro Download Run now
- HTML Bråk: Blandad form (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
friction Flash Friktion Download Run now
- HTML Funktionsmaskin (HTML5) Download Run now
- HTML Skapa funktioner: grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Introduktion Gaser (HTML5) Download Run now
- HTML Gasers egenskaper (HTML5) Download Run now
Propiedades do Gas Java Egenskaper för gas Download Run now
- HTML Genuttryck - grunder (HTML5) Download Run now
- Java Genuttryck - grunder Download Run now
Xerador Java Generator Download Run now
Óptica Xeométrica Flash Geometrisk optik Download Run now
- HTML Räta linjens ekvation 2 (HTML5) Download Run now
- Java Räta linjens ekvation Download Run now
- HTML Plotta Andragradsekvationer (HTML5) Download Run now
- HTML Räta linjens ekvation 1 (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Gravitation och banor (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Gravitation och banor Download Run now
Gravidade Lab (HTML5) HTML Gravitationskraftslabb (HTML5) Download Run now
Gravidade Lab Java Gravitationskraftslabb Download Run now
Efecto Invernadoiro Java Växthuseffekten Download Run now
- HTML Hookes lag (HTML5) Download Run now
Modelós do átomo de Hidróxeno Java Model av Väteatomen Download Run now
- HTML Isotoper och atommassa (HTML5) Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Movemento dunha Xoaniña 2D Java Nyckelpigerace 2D Download Run now
Alunizador Flash Månlandare Download Run now
Imán e Compás Java Magnet och kompass Download Run now
Imáns e electroimáns Java Magneter och elektromagneter Download Run now
- HTML Skapa en tia (HTML5) Download Run now
- HTML Vikter och fjädrar (HTML5) Download Run now
Masas e Resortes Flash Massa & fjäder Download Run now
Xogo do Labirinto Java Labyrintspel Download Run now
- Java Membrankanaler Download Run now
Microondas Java Mikrovågor Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Molaritet Download Run now
Polaridade da molécula (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
Polaridade da molécula Java Molekylpolaritet Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Molekyler och ljus (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Molekyler och ljus Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Molekylformer Download Run now
- HTML Molekylformer: Grunder (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Molekylform: Grundläggande Download Run now
Movemento en 2D Java Rörelse i 2D Download Run now
O camiñante Java The Moving Man Download Run now
- Java Förenklad MRI(MRT) Download Run now
O meu sistema solar Flash Mitt solsystem Download Run now
- Java Naturligt urval Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
Fisión Nuclear Java Kärnfission Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohms lag (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Ohms lag Download Run now
- Java Optisk kvantkontroll Download Run now
- HTML Pendellabb (HTML5) Download Run now
Péndulo Lab Flash Pendellab Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
Escala pH Java pH-skala Download Run now
- HTML pH-skala: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Plattektonik Download Run now
- HTML Plinko-sannolikhet (HTML5) Download Run now
- Flash Plinko sannolikhet Download Run now
- HTML Kastparabel (HTML5) Download Run now
Movemento de Proxectís Flash Projektilbana Download Run now
- HTML Lek med proportioner! (HTML5) Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java Radioaktivt dateringsspel Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java Radiovågor & Elektromagnetiska fält Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java Ramp: Kraft och rörelse Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML Reaktanter, produkter och rester (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes Java Reaktanter, produkter och rester Download Run now
Reaccións e Rtos Java Reaktioner & reaktionshastigheter Download Run now
Resistencia nun fío (HTML5) HTML Resistans i en ledare (HTML5) Download Run now
Resistencia nun fío Flash Resistans i en ledare Download Run now
- Flash Resonans Download Run now
Reacción reversible Java Reversibel reaktion Download Run now
Revolución xoaniña Java Roterande nyckelpiga Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordspridning (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherfordspridning Download Run now
- Java Självgående partikelmodell Download Run now
Semiconductores Java Halvledare Download Run now
Circuito Java Signalkrets Download Run now
Sales e Solubilidade Java Salter & Löslighet Download Run now
Son Java Ljud Download Run now
- HTML Aggregationstillstånd (HTML5) Download Run now
Estados da materia Java Materiens tillstånd Download Run now
- HTML Materiens tillstånd: Grunder (HTML5) Download Run now
Estados da materia: Básicos Java States of Matter: Basics Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java Socker- och saltlösningar Download Run now
O Plano inclinado Java Rampen Download Run now
Torque Java Vridmoment Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
- HTML Trig Tour (HTML5) Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Under tryck (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Under tryck Download Run now
- HTML Enhetspris (HTML5) Download Run now
Suma de vectores Flash Vektoraddition Download Run now
- HTML Våginterferens (HTML5) Download Run now
Interferencia de ondas Java Våginterferens Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML Vågor på ett rep (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda Flash Vågor på ett rep Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Swedish

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.