Oriya (Ория)

Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) HTML ଅମ୍ଳ-କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ (HTML5) Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ (HTML5) Download Run now
Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ (HTML5) Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML ପରମାଣୁ ତିଆରି କର (HTML5) Download Run now
Концентрац (HTML5) HTML ଗାଢତା (HTML5) Download Run now
Фарадейн хууль (HTML5) HTML ଫାରାଡେ ଙ୍କ ନିୟମ (HTML5) Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା (HTML5) Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଓ କକ୍ଷ (HTML5) Download Run now
Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) HTML ଆଇସୋଟୋପ୍‍ ଓ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ (HTML5) Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML ଓମ୍‍ଙ୍କ ନିୟମ  (HTML5) Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML pH ସ୍କେଲ୍ (HTML5) Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML ପରିବାହି ର ପ୍ରତିରୋଧ (HTML5) Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା (HTML5) Download Run now

Ория загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.