105 хайлтын үр дүн proportional relationships-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд