530 хайлтын үр дүн physics 1-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд