438 хайлтын үр дүн Potential Energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд