327 хайлтын үр дүн MYP Physics-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд