418 хайлтын үр дүн Kinetic Energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд