382 хайлтын үр дүн AP Physics C-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд