374 хайлтын үр дүн AP Physics B-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд