293 хайлтын үр дүн AP Physics-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд