Natural selection and mutation Català


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Natural selection and mutation Català
설명 Activitats per comprovar l'efecte de la selecció natural i les mutacions. (text en català) Exercises about natural selection and mutation (language catalan)
주제 생물학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 시범목록 구분 안내된 활동
정답 포함 아니요
언어 카탈로니아어
키워드 català목록 구분 catalan목록 구분 mutació목록 구분 mutation목록 구분 natural목록 구분 selecció목록 구분 selection
시뮬레이션 자연 도태


저자(들) Jorge Ripoll
학교/기관 Institut
제출일 16. 2. 23
업데이트 날자 16. 3. 1