Natural selection and mutation Català


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Natural selection and mutation Català
คำบรรยาย Activitats per comprovar l'efecte de la selecció natural i les mutacions. (text en català) Exercises about natural selection and mutation (language catalan)
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ català, catalan, mutació, mutation, natural, selecció, selection
สถานการณ์จำลอง การคัดเลือกตามธรรมชาติ


ผู้เขียน Jorge Ripoll
อีเมลล์ติดต่อ ripollberjorge@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Institut
ส่งข้อมูลแล้ว 23/2/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/3/2016