Natural selection and mutation Català


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Natural selection and mutation Català
描述 Activitats per comprovar l'efecte de la selecció natural i les mutacions. (text en català) Exercises about natural selection and mutation (language catalan)
科目 生物学
等级 高中
类型 家庭作业, 指导活动, 示范
是否包含答案
语言 加泰罗尼亚语
关键词 català, catalan, mutació, mutation, natural, selecció, selection
仿真程序 自然选择(物竞天择)


作者 Jorge Ripoll
联系邮件 ripollberjorge@gmail.com
学校/组织 Institut
提交日期 16-2-23
更新日期 16-3-1