Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido
აღწერილობა Atividade proposta para verificação da lei de Snell e determinação de índices de refração de meios desconhecidos
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი ლაბორატორია
შეიცავს პასუხებს დიახ
ენა Portuguese
საკვანძო სიტყვები Índice de refração, ótica, lei de Snell, refração
სიმულაციები სინათლის გარდატეხა (HTML5)


ავტორები andre borba
სკოლა / ორგანიზაცია IFCE
წარდგენილია 2/20/18
განახლებულია 2/20/18