Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido
คำบรรยาย Atividade proposta para verificação da lei de Snell e determinação de índices de refração de meios desconhecidos
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Índice de refração, ótica, lei de Snell, refração
สถานการณ์จำลอง แสงที่หักเห (HTML5)


ผู้เขียน andre borba
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 20/2/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/2/2018