Turkmen (Turkmen)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
- Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Alfa raspad Java Alfa bölünme Download Run now
Aritmetika Flash Arifmetika Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
- Java Deňagramlyk işi Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
- Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Statički elektricitet Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Plinski Zakoni Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Struktura Vrpci Java Zonaly struktura Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
- HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
- Java Ber kanuny Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
- Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Beta Decay Java Beta bölünme Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
Složi razlomak Java Drob ýasa Download Run now
sastavi molekulu Java Molekulany ýasa Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Atomy ýygna Download Run now
density-and-buoyancy Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
- Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Kondenzatori Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
- Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
- Java Konsentrasiýa Download Run now
Vodljivost Java Geçirijilik Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Gustoća Flash Dykyzlyk Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
- Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
Električno polje naboja Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Grafik deňlemesi Download Run now
Procjena Flash Hasaplama Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
- Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
Koncept sile Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Forces and Motion Java Güýçler we hereket Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Drob gabat-getiriji Download Run now
Uvod u razlomke Java Droblara giriş Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Sürtülme Download Run now
Svojstva Plinova Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
- HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
- Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
- Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Optička Klupa Flash Geometriki optikasy Download Run now
Ledanjaci Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
- Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Učinak staklenika Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Izotoplar we atom sany Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
- Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
Laseri Java Lazer Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Magnet i Kompas Java Magnit we Kompas Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
mass-spring-lab Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Labirint oýun Download Run now
- Java Membrananyň kanallary Download Run now
Mikrovalovi Java Mikrotolkunlar Download Run now
- HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
- Java Molýarlyk Download Run now
Djelovanje enzima Java Molekulýar motorlar Download Run now
- HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
- Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
- Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
- HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
- Java Molekulanyň şekili Download Run now
- Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java 2D hereket Download Run now
Gibanje Java Hereket eden adam Download Run now
Shema MRI Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Solarni sustavi Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
- Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
- HTML Neýron (HTML5) Download Run now
- Java Neýron Download Run now
- Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Nuklearna fisija Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Omuň kanuny Download Run now
Kvantna optika Java Optiki kwant kontrol Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optiki atagzy Download Run now
pendulum-lab Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoelektriki effekt Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
pH Java pH şkala Download Run now
- Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
Pascalov trokut Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
Gibanje projektila Flash Topyň hereketi Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Radio Valovi Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
- HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
- Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
Brzina reakcija Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Reverzibilan proces Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
- Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Poluvodiči Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Struja i signal Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Zvuk Java Ses Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Maddalaryň hallary: Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
Ispravljanje DNA Java DNK süýndirme Download Run now
Otopine šećera i soli Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Tijelo na kosini Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Moment sile Java Aýlaw moment Download Run now
Johntra Volta Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
- Java Basyş astynda Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
Interferencija valova Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Turkmen

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.