shqip (Albanski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Tretësirat acido-bazike (HTML5) Download Run now
- Java Tretësirat acido-bazike Download Run now
Alfa raspad Java Zbërthimi alfa Download Run now
Aritmetika Flash Aritmetika Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Ndërveprime Atomike Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
- Java Veprimi balancues Download Run now
Statički elektricitet Java Balonat dhe elektriciteti statik Download Run now
Plinski Zakoni Java Balona dhe Pluskues Download Run now
Struktura Vrpci Java Struktura e bandës Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Qarku Bateri-Rezistor Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Tensioni i baterisë Download Run now
Beta Decay Java Beta Decay Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Gjendjet kuantike të kufizuara Download Run now
Složi razlomak Java Ndërto një thyesë Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Ndërtimi i një atomi (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Ndërtimi i një atomi Download Run now
Kondenzatori Java Laboratori i kondensatorëve Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Vizioni i ngjyrës (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Vizioni i ngjyrës Download Run now
Vodljivost Java Përçueshmëria Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Gropat dyfishe dhe lidhjet kovalente Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Përshtatja e Lakores Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash grafiku i ekuacionit Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Ligji i Faradejit Download Run now
- Java Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Perputhja e thyeses Download Run now
Uvod u razlomke Java Thyesat-hyrje Download Run now
Trenje Flash Fërkimi Download Run now
Svojstva Plinova Java Vetitë e gazit Download Run now
- Java shprehja e gjeneve - bazat Download Run now
Generator Java Gjenerator Download Run now
Optička Klupa Flash geometric-optics Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Graviteti dhe Orbitat (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Graviteti dhe Orbitat Download Run now
Učinak staklenika Java Efekti serrë Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Laseri Java LASERËT (OPTOELEKTRONIKA) Download Run now
Magnet i Kompas Java Magneti dhe Busulla Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Magnete dhe Elektromagnete Download Run now
mass-spring-lab Flash Masat dhe Sustat Download Run now
- HTML Forma Molekulash (HTML5) Download Run now
- Java Forma Molekulash Download Run now
- Java Format e Molekulave Bazike Download Run now
- Java Perzgjedhje natyrore Download Run now
Nuklearna fisija Java Ndarja e bërthamës Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Efekti Fotoelektrik Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Shkallë e pH (HTML5) Download Run now
pH Java Shkallë e pH Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioactive Dating Game Download Run now
Reverzibilan proces Java Reaksion i kthyeshëm Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Kripëra dhe tretshmëria Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Gjendjet Agregate të Lëndës Download Run now
Stanje materije: osnovno Java States of Matter: Basics Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Nën shtypje (HTML5) Download Run now
- Java Nën shtypje Download Run now
Interferencija valova Java Interferenca Valëve Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Vala në një Sustë (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Vala në një Sustë Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Albanski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.