shqip (Albanski)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Tretësirat acido-bazike (HTML5) Download Run now
KISELO-BAZNI RASTVORI Java Tretësirat acido-bazike Download Run now
ALFA-RASPAD Java Zbërthimi alfa Download Run now
ARITMETIKA Flash Aritmetika Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Ndërveprime Atomike Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Veprimi balancues Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Balonat dhe elektriciteti statik Download Run now
GASNI ZAKONI Java Balona dhe Pluskues Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Struktura e bandës Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Qarku Bateri-Rezistor Download Run now
Napon baterije Java Tensioni i baterisë Download Run now
BETA-RASPAD Java Beta Decay Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Gjendjet kuantike të kufizuara Download Run now
Napravi razlomak Java Ndërto një thyesë Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Ndërtimi i një atomi (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Ndërtimi i një atomi Download Run now
KONDENZATOR Java Laboratori i kondensatorëve Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Vizioni i ngjyrës (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Vizioni i ngjyrës Download Run now
Provodljivost Java Përçueshmëria Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Gropat dyfishe dhe lidhjet kovalente Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Përshtatja e Lakores Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash grafiku i ekuacionit Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash Ligji i Faradejit Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Perputhja e thyeses Download Run now
Razlomci - Uvod Java Thyesat-hyrje Download Run now
Trenje (koncept) Flash Fërkimi Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Vetitë e gazit Download Run now
Osobine gena - Osnove Java shprehja e gjeneve - bazat Download Run now
Generator Java Gjenerator Download Run now
Geometrijska optika Flash geometric-optics Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Graviteti dhe Orbitat (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Graviteti dhe Orbitat Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Efekti serrë Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
LASERI Java LASERËT (OPTOELEKTRONIKA) Download Run now
Magnet i kompas Java Magneti dhe Busulla Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Magnete dhe Elektromagnete Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash Masat dhe Sustat Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Forma Molekulash (HTML5) Download Run now
Oblici molekule Java Forma Molekulash Download Run now
Oblici molekule: Osnove Java Format e Molekulave Bazike Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Perzgjedhje natyrore Download Run now
Nuklearni raspad Java Ndarja e bërthamës Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Efekti Fotoelektrik Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Shkallë e pH (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java Shkallë e pH Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Radioactive Dating Game Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Reaksion i kthyeshëm Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Kripëra dhe tretshmëria Download Run now
Agregatna stanja Java Gjendjet Agregate të Lëndës Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java States of Matter: Basics Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Nën shtypje (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Nën shtypje Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Interferenca Valëve Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Vala në një Sustë (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash Vala në një Sustë Download Run now

Još uvijek neprevedeno Albanski

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.