PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان PhET Simulations Aligned for AP Physics C
شرح Simulations are matched to the AP Physics C course description.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Alignment
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه "AP C"، AP Physics C
شبیه سازی ها قانون گشتاورها، بادکنک و الکتریسته ی ساکن، Calculus Grapher (HTML5)، حساب ديفرانسيل و انتگرال ، آزمایشگاه خازن، بارها و میدان ها (HTML5)، بارها و میدان ها، (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار، (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار، آزمایشگاه برخورد، رسانايي، انطباق منحني ، هاكي روى چمن الكتريكي، شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5)، شکل ها و تبدیل های انرژی، انرژی پارک اسکیت، انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)، انرژی پارک اسکیت: مقدماتی، آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی، نیرو در یک بعد ، نیروها و حرکت، آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)، آشنايي با نيروها و حركت ، اصطکاک (HTML5)، اصطکاک ، رسم خطوط، گرانش و مدار (HTML5)، گرانش و مدار، آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)، آرمایشگاه نیروی گرانش، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5)، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن، حركت كفش دوزك ، Least-Squares Regression (HTML5)، جرم ها و فنرها (HTML5)، جرم ها و فنرها، بازي گيج كننده، حرکت در دو بعد، مرد متحرک، قانون اهم (HTML5)، حرکت پرتابه، آزمایشگاه آونگ (HTML5)، آزمایشگاه آونگ، حرکت پرتابه (HTML5)، حرکت پرتابه، سطح شیبدار: نیروها و حرکت، دوران کفشدوزک، سطح شیبدار، گشتاور، جمع بردار


نویسنده Roberta Tanner
مدرسه / سازمان none
ارسال شده 8/10/15
بروزرسانی شده 4/18/23