Phet Alpha Decay Simulation Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Phet Alpha Decay Simulation Lab
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه alpha decay، radioactivity
شبیه سازی ها واپاشی آلفا


نویسنده Drew Isola
مدرسه / سازمان Allegan High School
ارسال شده 3/17/10
بروزرسانی شده 6/26/10