Phet Alpha Decay Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Alpha Decay Simulation Lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha decay, radioactivity
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả Drew Isola
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 17/03/2010
Ngày cập nhật 26/06/2010