Προσαρμογή καμπύλης - Πολυώνυμα | Ανάλυση σφαλμάτων | Δεδομένα - PhET Interactive Simulations

Προσαρμογή καμπύλης

Προσαρμογή καμπύλης simulation

Topics

  • Πολυώνυμα
  • Ανάλυση σφαλμάτων
  • Δεδομένα

Sample Learning Goals

  • Εξηγήστε πως το εύρος και η αβεβαιότητα και το πλήθος των σημείων επηρεάζουν τον συντελεστή συσχέτισης και το χ2. Περιγράψτε πως ο συντελεστής συσχέτισης και το χ2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν πόσο καλά μια καμπύλη περιγράφει τη σχέση των πειραματικών δεδομένων.
  • Εφαρμόστε τη γνώση της προσαρμογής καμπύλης για τον σχεδιασμό πειραμάτων.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • HSS-ID.B.6b

  • HSS-ID.B.6a

  • HSS-ID.B.6

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.1