Phân số: hỗn số - Phân số | Phân số tương đương | Hỗn số - PhET Interactive Simulations

Phân số: hỗn số

Phân số: hỗn số simulation

Topics

 • Phân số
 • Phân số tương đương
 • Hỗn số
 • Đường thẳng số

Sample Learning Goals

 • Tiên đoán và giải thích sự thay đổi giá trị của phân số khi thay đổi tử số.
 • Tiên đoán và giải thích sự thay đổi giá trị của phân số khi thay đổi mẫu số.
 • Chuyển đổi giữa hình ảnh biểu diễn một phân số, một phân số thường và một hỗn số.
 • Tạo ra phân số tương đương bằng cách sử dụng số và hình

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 5.NF.B.3

 • 3.NF.A.2b

 • 3.NF.A.2

 • 3.NF.A.1

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements