Phân số: đẳng thức - Phân số tương đương | Đường thẳng số | Phân số không thực sự - PhET Interactive Simulations

Phân số: đẳng thức

Phân số: đẳng thức simulation

Topics

 • Phân số tương đương
 • Đường thẳng số
 • Phân số không thực sự
 • Phương trình
 • Bất đẳng thức

Sample Learning Goals

 • Tạo ra các phân số tương đương bằng cách sử dụng các số khác nhau
 • Ghép các phân số theo các hình mẫu khác nhau
 • So sánh phân số trên một đường thẳng số

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 4.NF.A.1

 • 3.NF.A.3d

 • 3.NF.A.3c

 • 3.NF.A.3b

 • 3.NF.A.3a

 • 3.NF.A.3

 • 3.NF.A.2

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.3