Sự khuếch tán - Khí | Khuếch tán | Nhiệt động lực học - PhET Interactive Simulations

Sự khuếch tán

Sự khuếch tán simulation

Topics

  • Khí
  • Khuếch tán
  • Nhiệt động lực học

Sample Learning Goals

  • Giải thích cách hai chất khí hoà trộn với nhau.
  • Thiết kế một thí nghiệm để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.5