Đồ thị độ dốc - đoạn chắn

Đồ thị độ dốc - đoạn chắn Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Dạng độ dốc-đoạn chắn
 • Đồ thị của Hàm tuyến tính

Chủ đề

 • Dạng độ dốc-đoạn chắn
 • Đồ thị của Hàm tuyến tính

Mô tả

Tìm hiểu dạng độ dốc-đoạn chắn của một đường thẳng. Kết nối độ dốc và tung độ gốc với phương trình của đường thẳng. Hãy thử sức trong game đường thẳng!

Mục tiêu học tập

 • Vẽ đồ thị một đường thẳng có phương trình cho theo dạng độ dốc-đoạn chắn.
 • Viết phương trình theo dạng độ dốc-đoạn chắn của một đường thẳng đã cho.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của việc thay đổi các giá trị trong một phương trình đường thẳng đối với đồ thị đường thẳng đó.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của đồ thị đã vẽ đối với phương trình của đường thẳng đó.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
Phiên bản 1.1.6

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán
Exploring Solving Systems of Linear Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mary Burr THCS Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
CCSS Math Alignment with Sims Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry K-5
THPT
THCS
Khác Toán
PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept Carolyn Felknor THCS Có hướng dẫn Toán
Graphing Systems of Equations Brock Atwood, Amanda Kurjak, Chelsea Tattershall THCS Có hướng dẫn Toán
Plano Cartesiano e Par Ordenado Eugeniano Brito Martins K-5 Bài tập
Lab
Thảo luận
Toán
Retas e seus conceitos Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves THPT Lab Toán
Estudo de Pontos no plano Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Régis Vieira Alves THCS Có hướng dẫn Toán
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán

Ngôn ngữ Tải về hay Chạy Thủ thuật
Anh Tất cả English Download Run now Graphing Slope-Intercept
Arabic Tất cả العربية Download Run now تمثيل تقاطع الميل بيانياً
Basque Tất cả Basque Download Run now Maldaren adierazpen grafikoa
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Prava-nagib-odsječak
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Inclinação e Intersecção
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 绘图:斜率与截距
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距
Danish Tất cả Dansk Download Run now Graftegning, hældning og skæring
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Steigung und Achsenabschnitt
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 그래프 기울기-절편
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now आलेख :  ढाल -अंतःखंड 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Tekenen van helling-interval
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Egyenes: meredekség-tengelymetszet
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Taisnes vienādojuma attēlošana
Maori Tất cả Maori Download Run now Te Rōnaki me te Pūtahi Kauwhata
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Налуу-Хэрчимийн График
Nga Tất cả русский Download Run now Уравнение прямой с угловым коэффициентом
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 一次関数の傾きと切片
Persian Tất cả فارسی Download Run now نمودار شیب - تقاطع
Pháp Tất cả français Download Run now Représenter à partir de l'équation réduite
Polish Tất cả polski Download Run now Proste: nachylenie, przecięcie z osią
Serbian Tất cả Српски Download Run now Права-нагиб-одсечак
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Smernica-Priesečník grafu
Spanish Tất cả español Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Representación Intercepto-Pendiente
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Räta linjens ekvation 1
Ý Tất cả italiano Download Run now Rappresentazione Pendenza-Intercetta

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amanda McGarry (lead)
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js