Đồ thị Hàm tuyến tính

Đồ thị Hàm tuyến tính Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Đồ thị của Hàm tuyến tính
 • Đường thẳng
 • Độ dốc
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Đồ thị của Hàm tuyến tính
 • Đường thẳng
 • Độ dốc

Mô tả

Tìm hiểu thế giới của đường thẳng. Nghiên cứu mối liên hệ giữa phương trình, độ dốc và đồ thị của đường thẳng. Hãy thử tài với game đường thẳng!

Mục tiêu học tập

 • Giải thích cách tính độ dốc của đường thẳng.
 • Vẽ đường thẳng có phương trình thuộc một trong hai dạng: độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc.
 • Viết phương trình dạng độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc của một đường thẳng có đồ thị đã vẽ.
 • Tiên đoán sự thay đổi của đồ thị khi thay đổi các biến trong phương trình đường thẳng.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

8.EE.B.5
Graph proportional relationships, interpreting the unit rate as the slope of the graph. Compare two different proportional relationships represented in different ways. For example, compare a distance-time graph to a distance-time equation to determine which of two moving objects has greater speed.
8.EE.B.6
Use similar triangles to explain why the slope m is the same between any two distinct points on a non-vertical line in the coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting the vertical axis at b.
8.EE.C.8a
Understand that solutions to a system of two linear equations in two variables correspond to points of intersection of their graphs, because points of intersection satisfy both equations simultaneously.
8.EE.C.8b
Solve systems of two linear equations in two variables algebraically, and estimate solutions by graphing the equations. Solve simple cases by inspection. For example, 3x + 2y = 5 and 3x + 2y = 6 have no solution because 3x + 2y cannot simultaneously be 5 and 6.
8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-LE.A.1a
Prove that linear functions grow by equal differences over equal intervals, and that exponential functions grow by equal factors over equal intervals.
Phiên bản 1.3.10

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Games Remote Lesson ideas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
K-5
THCS
UG-Intro
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Hoá học
Toán
Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS
THPT
Từ xa
Có hướng dẫn
Toán
Slope and Speed (revised) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Lab Toán
Vật lý
Exploring Slope and Speed Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein and Trish Loeblein THCS Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán
Point-Slope Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THPT
THCS
Có hướng dẫn Toán
Slope Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THPT
THCS
Có hướng dẫn Toán
Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dana Alderman THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán
Similar Triangles and Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Andrew Freeman THCS Có hướng dẫn Toán
Exploring parallel and perpendicular lines Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. David Schenck THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Toán
Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Enhui Chu THPT
THCS
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
Making Sense of Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jim Freund THCS Có hướng dẫn Toán
Exploring Solving Systems of Linear Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mary Burr THCS Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán
Go the Distance! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mary Burr THCS Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Khoa học về trái đất
Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Toán
Hoá học
Vật lý
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Có hướng dẫn
Lab
Demo
Thảo luận
Bài tập
Hoá học
Thiên văn học
Toán
Vật lý
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
UG-Adv
ĐH
UG-Intro
THPT
Thảo luận
Bài tập
Hoá học
Vật lý
Thiên văn học
Toán
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Physics Graphing and Introduction to Models Steve Banasiak THPT Lab
Bài tập
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Equação e posição das retas Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves THPT Lab Toán
Estudo da Reta Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Silva Aquino de Souza THPT Có hướng dẫn Toán
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Bài tập
Từ xa
Toán
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Paraqitja grafike e drejtëzës
Anh Tất cả English Download Run now Graphing Lines
Arabic Tất cả العربية Download Run now تمثيل الخطوط المستقيمة
Basque Tất cả Euskara Download Run now Zuzenak marraztuz
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Crtanje pravih
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Traçando Retas
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 直线图形
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Graphing Lines_描繪所有直線
Danish Tất cả Dansk Download Run now Tegning af rette linier
Do Thái Tất cả עברית Download Run now ציר הגרפים
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Geraden ziehen
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 그래프에 선 그리기
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now रेखाओं का आलेख 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Rechten tekenen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Egyenesek ábrázolása
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Línte graif
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Түзудің теңдеуі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Taišņu zīmēšana
Maori Tất cả Maori Download Run now He Kauwhata Rārangi
Marathi Tất cả मराठी Download Run now आलेखावर रेषा काढने
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Шулууны График
Nga Tất cả русский Download Run now Уравнение прямой 
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 一次関数のグラフ
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Tegne Linjer
Persian Tất cả فارسی Download Run now رسم خطوط
Pháp Tất cả français Download Run now Traceur de droites
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Suorien piirtäminen
Polish Tất cả polski Download Run now Wykresy prostych
Serbian Tất cả Српски Download Run now Цртање правих
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Grafy lineárnej funkcie
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Načrtovanje premic
Spanish Tất cả español Download Run now Graficando Rectas Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Graficando Rectas Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Graficando Líneas
Spanish (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Representando rectas
Swahili Tất cả Swahili Download Run now Mistari kwenye Graphu
Tamil Tất cả Tamil Download Run now வரைபிடும் கோடுகள்
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Räta linjens ekvation 2
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Grafik Doğruları
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Графік лінійної функції Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Grafici lineari

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js