Build an atom Periodic Table Virtual Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Build an atom Periodic Table Virtual Lab
Mô tả This is an interactive slide deck where students play the "Build an atom game" them characterize each element in the game by its placement in the periodic table, and identify its properties.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic structure, periodic table
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Ellen Plock
Trường / Tổ chức Waterville CSD
Ngày đăng ký 29/11/2020
Ngày cập nhật 29/11/2020