Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả In this experiment, the experimenter will be able to identify projectile motion definition and use Phet simulation( projectile motion)to be clear how the experiment is work. In addition, find the relation between the time of flight and the initial velocity, and find the time of flight equation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion lab
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Amna Binshemel
Trường / Tổ chức Amna Binshemel
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020