Densità


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Densità
Mô tả It is a version 2 of the activity proposed earlier and a file with answers.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá densità, galleggiamento, massa, volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Natasha S
Trường / Tổ chức Technical School
Ngày đăng ký 24/11/2017
Ngày cập nhật 24/11/2017