Molecule Shapes BASICS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Shapes BASICS
Mô tả An activity in which students learn just five simple molecule shapes: linear, trigonal planar, tetrahedral, pyamidal, and bent. http://kaffee.50webs.com/Science/activities/Chem/Activity.PhET.Molecule.Shapes.Basics.Inquiry.htm
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 3-D, VSEPR, bent, lewis, linear, molecule, planar, pyramidal, shape, tetrahedral, trigonal
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử


Tác giả Aaron Keller
Trường / Tổ chức Scarborough High School
Ngày đăng ký 11/01/2016
Ngày cập nhật 11/01/2016