Lab: Capacitance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab: Capacitance
Mô tả Capacitance Lab: Students analyze quantities that affect the capacitance of a capacitor. Students use mathematical models related to capacitance and electric field. Note. Last part of the lab requires a circuit of one battery, one capacitor, and one resistor. Students take data with cellphones as cameras.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics 2, Capacitance
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Largo
Trường / Tổ chức Madison High School
Ngày đăng ký 13/12/2015
Ngày cập nhật 13/12/2015