Energy Skate Park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Galileo, Kinetic Energy, Potential Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Adam Wolfe
Trường / Tổ chức TGHS
Ngày đăng ký 05/03/2015
Ngày cập nhật 05/03/2015