Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity
Mô tả This guided-inquiry activity has the following learning goals: Students will be able to, (1) Explain the relationship between bond dipoles and molecule dipole; and (2) Accurately predict and explain the bond dipoles and molecule dipoles of simple, real molecules
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity, molecule shape, polarity
Mô phỏng Sự Phân cực phân tử


Tác giả Timothy Herzog, Emily Moore
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 23/06/2015