Electric Field Hockey Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Hockey Lab
Mô tả Conceptual level questions for Integrated Chem/Phys class.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Force
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Jeremy Wegner
Trường / Tổ chức Winamac Community High School
Ngày đăng ký 28/10/2011
Ngày cập nhật 04/05/2012