D.C Circuit Simulation 1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề D.C Circuit Simulation 1
Mô tả for 9th grade Conceptual Physics, AFTER initial hands-on with batteries and bulbs
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current, resistance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 02/08/2010