กฏของ Hooke - สปริง | แรง | พลังงานศักย์ - PhET Interactive Simulations

กฏของ Hooke

กฏของ Hooke simulation

Topics

  • สปริง
  • แรง
  • พลังงานศักย์
  • กฏของฮุคค์
  • เวกเตอร์
  • ค่าคงที่ของสปริง

Sample Learning Goals

  • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ออก แรงของสปริง ค่าคงที่ของสปริง การกระจัด และพลังงานศักย์
  • อธิบายวิธีการเชื่อมต่อสปริงสองอันต่อๆกัน หรือ ขนานกัน จะมีผลต่อค่าคงที่ของสปริงและแรงของสปริง
  • ทำนายว่าพลังงานศักย์ที่ถูกเก็บไว้ในสปริงจะเปลี่ยนค่าคงที่ของสปริงและการกระจัดอย่างไร

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.24