มวลและสปริง

มวลและสปริง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การเคลื่อนที่แบบคาบ
 • กฏของฮุคค์
 • การอนุรักษ์พลังงาน
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • การเคลื่อนที่แบบคาบ
 • กฏของฮุคค์
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • กฎของนิวตัน
 • การวัด
 • เวกเตอร์

คำอธิบาย

Hang masses from springs and adjust the spring constant and damping. Transport the lab to different planets, or slow down time. Observe the forces and energy in the system in real-time, and measure the period using the stopwatch.

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • Determine the factors which affect the period of oscillation
 • Find the value of g on Planet X
 • Design an experiment to determine the mass of an unknown object
 • Describe the relationship between the velocity and acceleration vectors, and their relationship to motion, at various points in the oscillation
 • Explain how the free-body diagram of the mass changes throughout its oscillation
 • Explain the Conservation of Mechanical Energy using kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal energy
เวอร์ชัน 1.0.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Energía Mecánica การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción de Diana López) ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ปรนัย
ฟิสิกส์
Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Hooke's Law (Hands-on & PhET) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Experimental Design with Forces การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Moteur en PhET Bernard Lacour อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
JUGANDO CON MUELLES Laureano Costarrosa ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
LEY HOOKE Y MOVIMIENTO ARMÓNICO Pedro Salgado อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator Ferdinand Bautista ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Virtual Lab - Hooke's Law and Spring Systems Tristan O'Hanlon ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Spring Oscillators Activity Silas Laycock ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Hooke's Law, Spring Constant, and Energy HONORS Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hooke's Law and Spring Constant with Energy: Regular Level Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Spring Mass Experiment Gaurang Patel อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Energy in a Coil Spring Norman Burtness ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hooke's Law Lab Clark Andersen ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Oplossing (Veren en massa's) Roland Van Kerschaver ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Massa's en veren Roland Van Kerschaver ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Masat dhe Sustat
Arabic All العربية Download Run now الكتل و النوابض
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Kütlələr və yaylar 
Basque All Euskara Download Run now Masak eta malgukiak
Bosnian All Bosanski Download Run now Mase i opruge
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Massas e Molas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Masses and Springs_質量與彈簧
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 质量和弹簧
Croatian All hrvatski Download Run now Mase i opruge
Czech All čeština Download Run now Hmotnosti a pružiny
Danish All Dansk Download Run now Vægte og fjedre
Dutch All Nederlands Download Run now Massa’s en veren
English All English Download Run now Masses and Springs
French All français Download Run now Masses et ressorts
German All Deutsch Download Run now Massen und Federn
Greek All Ελληνικά Download Run now Μάζες και ελατήρια
Gujarati All Gujarati Download Run now દળ અને સ્પ્રિંગ -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now משקולות וקפיצים
Hungarian All magyar Download Run now Rugólabor
Irish All Gaeilge Download Run now Maiseanna agus Lingeáin
Italian All italiano Download Run now Masse e molle
Japanese All 日本語 Download Run now おもりとばね
Kazakh All Kazakh Download Run now Серіппелі маятник
Korean All 한국어 Download Run now 질량과 용수철
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Масс ба Пүрш
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Lodd og fjær
Persian All فارسی Download Run now جرم ها و فنرها
Polish All polski Download Run now Ciężarki na sprężynach
Russian All русский Download Run now Колебания тела на пружине
Serbian All Српски Download Run now Масе и опруге
Slovak All Slovenčina Download Run now Pružinový oscilátor
Slovenian All Slovenščina Download Run now Uteži in vzmeti
Spanish All español Download Run now Masas y Resortes  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Masas y Resortes
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Masas y Resortes  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Vikter och fjädrar
Tamil All Tamil Download Run now Masses and Springs
Telugu All Telugu Download Run now ద్రవ్యరాశులు, స్ప్రింగులు                అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Kütleler ve Yaylar
Ukrainian All українська Download Run now Маси і пружини ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Con lắc lò xo
Welsh All Welsh Download Run now Masau a sbringiau

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Denzell Barnett (developer)
 • Matt Pennington (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Mike Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js