ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง

ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
 • กฏของเคอร์ชอฟ

คำอธิบาย

สถานการณ์จำลองการทดลองอิเล็กททรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์! ผู้ทดลองสามารถใช้ตัวต้านทาน, หลอดไฟ, แบตเตอรี่, และสวิตซ์เพื่อสร้างการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ และสามารถใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดการทำงานของวงจรไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผลวงจรไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเป็นแบบผังไดอะแกรมและแบบวัตถุจริงได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 1.1.5

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
Resistance in a Wire Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Ohm's Law Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Introduction to Circuits Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Argenta Price, Alan Calac ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Potential Difference in Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Intro to Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How Can You Light A Bulb? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Julie Henderleiter ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Exploring Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Rosemary Boardman ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuits 3 Day Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 3: Conductors and Insulators การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 1: Lighting a Bulb การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
De Resistencia y Ley de Ohm ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
Introducción a Circuitos Eléctricos ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Spajanje više trošila Anita Sečan อื่นๆ ชี้แนะ ฟิสิกส์
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES WELLINGTON DE QUEIROZ NEVES ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht อุดมศึกษา-ขั้นสูง ชี้แนะ ฟิสิกส์
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Series, parallel circuits Bilal Sengez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Understanding Circuits David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Series Circuit Simulation Bill Braun ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
Kirchhoff's Law Omar Adwan ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Ohm's Law Omar Adwan อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
DC Measuring Devices Omar Adwan อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
การสาธิต
Remote
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Electricity in the Home David Wirth ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
Conductors and Insulators Heather Gaughan K-5 Remote
ชี้แนะ
อื่นๆ
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan K-5 ชี้แนะ
Remote
อื่นๆ
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink ม.ปลาย ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith อุดมศึกษา-บทนำ Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ฟิสิกส์
DC Circuit Lab Sean Boston ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Derek Martin ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Elektriciteit Roland Van Kerschaver อื่นๆ
K-5
ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Arabic All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Basque All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Belarusian All беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Bosnian All Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Czech All čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Dutch All Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
English All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Estonian All Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
French All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
German All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Gujarati All Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Hebrew All עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Hindi All हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Italian All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Japanese All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Kazakh All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Latvian All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Maori All Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Marathi All मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Persian All فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Polish All polski Download Run now Obwody prądu stałego
Portuguese All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Russian All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Serbian All Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Slovenian All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Spanish All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Tamil All Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Telugu All Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Welsh All Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js