ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง

ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
 • กฏของเคอร์ชอฟ

คำอธิบาย

สถานการณ์จำลองการทดลองอิเล็กททรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์! ผู้ทดลองสามารถใช้ตัวต้านทาน, หลอดไฟ, แบตเตอรี่, และสวิตซ์เพื่อสร้างการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ และสามารถใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดการทำงานของวงจรไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผลวงจรไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเป็นแบบผังไดอะแกรมและแบบวัตถุจริงได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 1.1.3

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Argenta Price, Alan Calac ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Potential Difference in Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Intro to Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How Can You Light A Bulb? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Julie Henderleiter K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Exploring Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Rosemary Boardman ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuits 3 Day Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 3: Conductors and Insulators การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 1: Lighting a Bulb การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Spajanje više trošila Anita Sečan อื่นๆ ชี้แนะ ฟิสิกส์
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
การสาธิต
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht อุดมศึกษา-ขั้นสูง ชี้แนะ ฟิสิกส์
DC Circuit Lab Sean Boston ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Derek Martin ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuits Inquiry Lab Part I and 2 Briana Clarke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Elektriciteit Roland Van Kerschaver K-5
อื่นๆ
ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Arabic All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Basque All Basque Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Belarusian All беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Bosnian All Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC
Bulgarian All български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Dutch All Nederlands Download Run now Circuit constructie kit: gelijkstroom
English All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Estonian All Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
French All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
German All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Gujarati All Gujarati Download Run now સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્શન કિટ બાય નિકુંજ સવાણી 
Hindi All हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Italian All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Japanese All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Kazakh All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Latvian All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Maori All Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Persian All فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Polish All polski Download Run now Obwody prądu stałego
Portuguese All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Russian All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Serbian All Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Slovenian All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Spanish All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Tamil All Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js