2 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ 러더포드 모형

กิจกรรมการเรียนการสอน