กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET ที่ถูกส่งมาร่วมแบ่งปันนี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบอิสระ (Open Content license) ซึ่งผู้อื่นสามารถที่จะนำไปใช้โดยตรง เผยแพร่ หรือประยุกต์ปรับใช้ได้ ลิขสิทธิ์แบบCreative Commons Attribution License เป็นสิ่งกำหนดลักษณะข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว อย่างไรก็แล้วผู้เขียนหรือผู้คิดออกแบบกิจกรรมดังกล่าวก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับเครดิตสำหรับการนำเสนอกิจกรรมดังกล่าวนั้น

ดังนั้นแล้ว ด้วยการที่สถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET มีลิขสิทธิ์แบบที่เป็น Creative Commons Attribution License (ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ฉันเข้าใจอย่างดีในการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รักษาไว้สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และ
2. รับประกันว่าฉันเป็นผู้เขียน หรือเป็นเจ้าของผลงาน หรือมีสิทธิ์ในการอนุญาตต่อการเผยแพร่ผลงานในลักษณะหนึ่งใด และ
3. หวังว่าผลงานนี้จะถูกเผยแพร่โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ (รวมไปถึงการอนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานนี้) และ
4. ยอมรับได้ว่าการแสดงผลงานของฉันจะปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องของผลงาน และลิ้งค์ของสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET ควบคู่กันไปด้วย