Atividades Investigativas - Ondas numa corda การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividades Investigativas - Ondas numa corda
คำบรรยาย A atividade busca explorar, através de questões investigativas, as relações entre as variáveis envolvidas no movimento de uma onda numa corda.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Ondas; velocidade; frequência; comprimento de onda; amplitude
สถานการณ์จำลอง คลื่นในเส้นเชือก (HTML5)


ผู้เขียน Marcelo Esteves de Andrade
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal do Espirito Santo
ส่งข้อมูลแล้ว 9/3/2023
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/3/2023