Photoelectric effect


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Photoelectric effect
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท Remote Learning, การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ kinetic energy, photoelectron, stopping voltage
สถานการณ์จำลอง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก


ผู้เขียน Bruce Spurrell
โรงเรียน/หน่วยงาน NLESD
ส่งข้อมูลแล้ว 6/5/2021
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/5/2021