vector addition


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง vector addition
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ physics, vector
สถานการณ์จำลอง การรวมเวคเตอร์


ผู้เขียน Maryam Aljunaibi
อีเมลล์ติดต่อ u19100715@sharjah.ac.ae
โรงเรียน/หน่วยงาน UOS
ส่งข้อมูลแล้ว 22/11/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/11/2020